مو در طول دوران حیات خود سه مرحله را می گذراند (Human hair growth) که طی این مراحل رشد نامساوی دارد.

١- مرحله ی آناژن:

مرحله ی فعال مو است که در طول آن، تار مو به شکلی منظم به حیات خود ادامه داده و رشد می کند. این مرحله، طولانی ترین مرحله ی حیات مو است که برای موهای روی سر چهار سال و برای موهای اطراف آن هفت سال طول می کشد. سلول های جوانه ای که دور پیاز مو قرار دارد، دائما ماده ی سلولی می سازد که به مو امکان ادامه حیات و رشد را می دهد. به دنبال آن تکثیر سلول های جوانه ای تغذیه کننده در عمق فولیکول مو متوقف می شود. در این حال، مرحله ی فعال مو خاتمه یافته و مرحله ی دیگری که خیلی کوتاه تر است، شروع می شود.

۲- مرحله ی کاتاژن:

در عرض پانزده روز، پیاز مو که بر اثر توقف فعالیت سلول های جوانه ای، دیگر تغذیه نمی شود، با سرعت زیادی متحول شده و قسمت پاپی آن ناپدید می گردد. به عبارت دیگر، پیاز مو که تا آن زمان خالی بود، پر می شود و به این ترتیب، خود را «کراتینیزه» و سخت می کند و به جسمی شاخی شکل تبدیل می شود. در این حالت دیگر مو مرده است. به این ترتیب، فولیکول برای دفع موی مرده، خود را جمع می کند و در این مقطع، سومین مرحله ی حیات مو شروع می شود.

۳- مرحله ی تلوژن:

مرحله ای است که حدود سه ماه (گاهی اوقات کمتر) طول می کشد. در طول این مرحله، موی مرده در انتظار ریزش و بیرون رانده شدن توسط موی جدید است که او نیز در همان فولیکول میروید. دفع قطعی موی مرده، توسط کشش بر اثر شانه زدن یا شستشو انجام می پذیرد. سوای دیگر مسائل شستن، باعث ریزش موهای مرده نیز می شود.

تقسیم بندی موها:

یک موی سر سالم بایستی شامل تارهایی، در مراحل مختلف، با درصدهای زیر باشد:

  • ۸۵ درصد مو در مرحله آناژن
  • یک درصد مو در مرحله کاتاژن
  • ۱۶ درصد مو در مرحله تلوژن